JSKF Home
Why Karate-Do
Namiki Sensei
Dojo Kun
Picture Gallery
Video Gallery

Affiliation Program
 
Contact Info:

JSKF

Click to email

 

 

 
Japan Shotokan Karate-Do Federation
 
Dojo Kun Dojo Kun
Seek perfection of character
hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto
Be faithful.
hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto
Endeavor
hitotsu, doryoku no seishin wo yashinau koto
Respect others
hitotsu, reigi wo omonzuru koto
Refrain from violent behavior
hitotsu, kekki no yuu wo imashimuru koto
Web Statistics